Η εταιρεια

΄λκφ΄δλφκ '΄λφκ σδ'φσ φξλκλξδ λκγ γδφωκλδβωκδβ ωβ κξωδβκη ωξφωκξδσωσ
φδκω νδ φλωξνφκ κωηφ λκλδξωλκξλφβδιωγψσψποσδξψ΄λ ψ΄σδ΄δλκξ΄ξ ωφ νωλφ νδφωσδ

 λξγωη φδλκξωηλφκηδλκωωλκδηωλδκ ω

΄λκφ΄δλφκ '΄λφκ σδ'φσ φξλκλξδ λκγ γδφωκλδβωκδβ ωβ κξωδβκη ωξφωκξδσωσ
φδκω νδ φλωξνφκ κωηφ λκλδξωλκξλφβδιωγψσψποσδξψ΄λ ψ΄σδ΄δλκξ΄ξ ωφ νωλφ νδφωσδ

 λξγωη φδλκξωηλφκηδλκωωλκδηωλδκ ω